VOG voor vrijwilligers

Handbal Vereniging Heerle (inclusief alle afdelingen die hieronder vallen; Handbal, Badminton, Actief plus en Tafeltennis) vindt het erg belangrijk dat haar leden in een Veilig Klimaat kunnen Sporten en volgt hierbij de richtlijnen van NOC*NSF en het NHV. Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen om de fysieke en sociale veiligheid te waarborgen en om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag aan de vrijwilligers. Een andere maatregel is het opstellen van omgangsregels en een gedragscode voor vrijwilligers.

Het bestuur van Handbal Vereniging Heerle onderschrijft deze maatregelen en verlangt vanaf 2016, met instemming van de Algemene Leden Vergadering, van alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en daarnaast ondertekening van de Gedragscode. Dit geldt ook voor vrijwilligers die in de toekomst werkzaam zullen zijn.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het in het verleden vertoonde gedrag geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging. Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging, geeft dus meer zekerheid over het verleden van de vrijwilligers en vermindert de kans dat iemand die eerder de fout in is gegaan, een functie binnen de vereniging kan vervullen.

Omdat Handbal Vereniging Heerle door uitvoering van het project In Veilige Handen, voldoet aan de eisen van NOC*NSF, kan de VOG gratis worden aangevraagd. De aanvraag verloopt digitaal.

Uiteraard staat het de vrijwilligers vrij om niet aan de genoemde verplichtingen, aanvraag VOG en ondertekening Gedragscode, mee te werken. Deze personen kunnen dan echter geen (vrijwilligers)- functie binnen de vereniging vervullen.

Heb je nog vragen omtrent de VOG en Gedragscode, stuur dan een mail naar info.hvheerle@gmail.com of kijk op de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl/vog/

 

Belangrijke documenten voor onze vereniging:

Aannamebeleid
Gedragscode
Toelichting Gedragscode
Omgangsregels
Meldprotocol